Clear
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Volume 35, № 1
R.E. TATEVOSSIAN, Е.А. ROGOZHIN, S.S. AREFIEV
Е.А. ROGOZHIN, А.N. OVSYUCHENKO, А.V. MARAKHANOV, S.S. NOVIKOV, T.K. PINEGINA
F.F. APTIKAEV, O.O. ERTELEVA
Volume 35, № 2
A.L. STROM, A.I. IVASHCHENKO, A.I. KOZHURIN
Volume 35, № 3
R.E. TATEVOSSIAN
A.A. NIKONOV
Volume 35, № 4
N.V. SHEBALIN, R.E. TATEVOSSIAN, N.G. MOKRUSHINA
R.E. TATEVOSSIAN, T.N. TATEVOSSIAN
A.A. NIKONOV
L.I. KOZYREVA, O.A. SEROVA, A.Y. SIDORIN
Volume 36, № 1
Volume 36, № 2
Volume 36, № 3
Y. Berzhinsky, A. Ordynskaya, A. Gladkov, O. Lunina, L. Berzhinskaya, N. Radziminovich, Y. Radziminovich
G. Koff, A. Ivanova, M. Kondratyeva, I. Chesnokova, C.U. Kim, S. Ten, A. Malakhovsky
T. Konstantinova
N.G. Mokrushina, A.A. Nikonov, L.D. Fleyfel
A.Y. SIDORIN
Volume 36, № 4
E. Rogozhin, A. Ovsyuchenko, I. Parvez
T. Belousov, Y. Dolginov, T.L. Ngo, S. Kurtasov, Z.T. Ngo, D.C. Kao, Y. Bashkin
A. Nikonov, L. Chepkunas
A. Drennov, V. Dzhurik, N. Drennova
V. Dzhurik, S. Serebrennikov, A. Drennov, L. Usynin
A. Sidorin
Volume 37, № 1
R. Tatevossian, Z.Y. Aptekman
S. Piruzyan, S. Kroonenberg
V. Laperdin, V. Imaev
A. Nikonov
A. Basov
Volume 37, № 2
E. Rogozhin, X. Shen
N. Mikhailova, N. Poleshko
A. Basov
E.L. Gusev
A. Sidorin
Volume 37, № 3
Е.А. Rogozhin, A.N. Ovsuchenko, S.S. Novikov, A.V. Marakhanov
G. Koff, I. Chesnokova
A. Gorbatikov, A. Ovsyuchenko, E. Rogozhin, M. Stepanova, N. Larin
S. Demberel, G. Batarsuren, V.S. Imaev, A.L. Strom, O.P. Smekalin, A.V. Chipizubov, N.N. Grib, A.A. Syasko, A.V. Kachaev
A.Y. Sidorin
Volume 37, № 4
A.N. Ovsuchenko, Е.А. Rogozhin, S.S. Novikov, A.V. Marakhanov, A.S. Lar'kov
A. Nikonov
G. Koff, I. Chesnokova, A. Kolesnikov, O. Pavlenko, S. Bashkirov, M. Tashmatov
O.I. Aptikaeva, K.A. Kostenko, E.I. Selukov, L.T. Stigneeva, O.A. Cherepanov
A.Y. Sidorin
Volume 38, № 1
Е. Rogozhin
G. Koff, О. Borsukova, О. Popova, A. Sidorin
V. Kaystrenko, G. Shevchenko, T. Ivelskaya
V. Kossobokov, A. Nekrasova
Volume 38, № 2
V. Bykova, S. Arefiev
I. Fokin, I. Basakina, N. Kapustjan, S. Tikhotsky, D. Shur
A. Petukhin, O. Pavlenko
A.Y. Sidorin
T. Babayan
Volume 38, № 3
O.O. Erteleva, F.F. Aptikaev, S. Baruah, S. Baruah, R. Biswas, A. Kаlita, S. Deb, J. Kayal
E. Bugaev
E. Rogozhin, S. Rodina
T. Belousov, T.L. Ngo, D.C. Kao, Y. Dolginov, S. Kurtasov, R. Stakhovskaya
A. Sidorin
L.I. Kozyreva, A.Y. Sidorin
Volume 38, № 4
V. Sokolov, F. Wenzel
A. Aleshin
E. Chernych, A. Klyuchevskii, V. Ruzhich
A. Solomatin
A. Chipizubov, V. Imaev, O. Smekalin
A. SIDORIN
Volume 39, № 1
V. Ulomov
R. Tatevossian, N. Mokrushina, J. Aptekman, T. Tatevossian
A. Sidorin
Volume 39, № 2
V.Y. Sokolov
K. Omar, R. Tatevossian
A. Andreyev, O. Lunina
Е. Rogozhin, A. Ovsyuchenko, A. Marakhanov, A. Larkov, S. Novikov
Volume 39, № 3
E. Rogozhin, J. Shen, S. Rodina
V. Drobyshev
J. Karapetyan
A. Aleshin, R. Malyshev
R. Sargsyan
А. Godzikovskaya
R. Tatevossian, N. Mokrushina, T. Tatevossian
A. Sidorin
Volume 39, № 4
A. Ovsuchenko, A. Marakhanov, R. Vakarchuk, A. Lar'kov, S. Novikov, E. Rogozhin
V. Lomtev, T. Nagornyh, D. Safonov
T. Belousov, S. Kurtasov, R. Stakhovskaya
O. Aptikaeva
L. Kozyreva, A. Sidorin, V. Ulomov
A. Aleshin, A. Sidorin
Volume 40, № 1
A. Gusev
S. Demberel, V. Imaev, Е. Rogozhin, О. Smekalin, М. Ulziibat, А. Chipizubov
A. Korjenkov, S. Abdieva, T. Belousov, D. Rust, A. Tibaldi
A. Ovsyuchenko, E. Rogozhin, N. Zaytseva, R. Lukashova
R. Tatevossian, T. Tatevossian
A. Godzikovskaya
Volume 40, № 2
S. Akopian, E. Rogozhin
E. Bugaev
T. Babayan
A. Nikonov
R. Tatevossian, R. Vakarchuk, S. Arefiev, J. Aptekman, V. Bykova
A. Sidorin
A. Sidorin, R. Tatevossian
Volume 40, № 3
V. Sokolov, F. Wenzel
A. Gusev
O. Aptikaeva
E. Rogozhin, A. Zavyalov, N. Zaytseva
Volume 40, № 4
V. Ulomov
R. Tatevossian, N. Mokrushina
Y. Radziminovich, A. Nikonov
S. Akopian
Volume 41, № 1
E... ROGOZHIN, S. JUN, C. QIFU, S. XUHUI
I. TIKHONOV, V. LOMTEV
A. GUSEV, V. PAVLOV, E. GUSEVA
E. KHACHIYAN
E. ROGOZHIN, N. KULANIN
A. Soloviev
Volume 41, № 2
A. GODZIKOVSKAYA, N. PRIBYLOVA
A. CHIPIZUBOV, O. SMEKALIN, V. IMAEV
А. KORZHENKOV, С. АBDIEVA, J. МАZEIKA, A. MURALIEV, А. FORTUNA, Т. CHARIMOV, А. YUDAKHIN
T. POLYAKOVA, N. MEDVEDEVA, J. KHARAZOVA
V. SOLOVJEV, I. TIKHONOV, A. KOZHURIN
E. ROGOZHIN, L. IOGANSON
Volume 41, № 3
V. Sokolov, F. Wenzel
E. Bugaev
V. Drobyshev
N. Grib, V. Imaev, L. Imaeva, A. Syasko
A. Sidorin
Volume 41, № 4
V. ULOMOV, S. PERETOKIN, N. MEDVEDEVA, K. AKATOVA, T. DANILOVA
R. Tatevossian, N. Mokrushina
O. Aptikaeva
A. Kalinina, S. Ammosov
L. Kozyreva, A. Sidorin
Volume 42, № 1
A. Korzhenkov, M. Avanesyan, A. Vardanyan, E. Vergino
A. Godzikovskaya, B. Sedov, L. Gunbina
V. Bykova
E. Rogozhin, G. Antonovskaya, N. Kapustian
A. Korzhenkov, V. Kol'chenko, D. Luzhanskiy, E. Rogozhin, M. Kazmer, J. Mazeika, E. Deev, A. Fortuna, J. Shen, A. Yudakhin, S. Abdieva, S. Rodina
A. Sidorin
Volume 42, № 2
V. Burmin, L. Shumlyanskaya
A. Nikonov
N. Vinokurov, A. Korzhenkov, M. Rodkin
E. Rogozhin, A. Gorbatikov
A. Sobisevich, T. Tveritinova, D. Likhodeev, D. Beloborodov, Z. Dudarov, S. Dolov, D. Presnov, I. Puzich
Volume 42, № 3
A. Chipizubov, O. Smekalin, V. Imaev
O. Smekalin, V. Imaev, A. Korzhenkov, A. Chipizubov
A. Ovsuchenko, S. Shvarev, A. Larkov, A. Marakhanov
V. Melnikova, A. Seredkina, Y. Radziminovich, A. Melnikov, N. Gilyova, T. Tubanov
A. Desherevskii, A. SIDORIN
Volume 42, № 4
O. Erteleva
Е. Bugaev, S. Kishkina, I. Seleev
M. Rodkin, A. Korjenkov, S. Orunbaev
A. Emanov, A. Krasnikov
L. Shumlianska, A. Aleksandrov
E. Deshcherevskaya, A. Sidorin
Volume 43, № 1
A. Ovsyuchenko, E. Rogozhin, A. Marahanov, A. Larkov, S. Novikov, K. Kuzhuget, Y. Butanaev
V. Burmin, I. Shemeleva, L. Fleyfel, A. Avetisyan, K. Kazaryan
С. Бабаян, Г. Бабаян, Р. Дургарян, М. Геворгян
O. Pavlenko
O. Aptikaeva, S. Aptikaev
Volume 43, № 2
T. Mammadli, E. Rogozhin
Y. Belik, A. Korzhenkov, A. Kulikov, A. Larkov, A. Marahanov, A. Ovsyuchenko, E. Rogozhin
O. Erteleva, F. Aptikaev
F. Aptikaev, O. Erteleva
A. Chipizubov
R. Tatevossian, N. Mokrushina
Volume 43, № 3
E. Gorbatov, S. Kolesnikov
Y. Kopnichev, I. Sokolova
A. Korzhenkov, D. Moiseyev, A. Ovsyuchenko, A. Larkov, A. Marahanov, E. Rogozhin, S. Emrullaev
A. Karakhanyan, A. Arakelyan, H. Babayan, S. Babayan, R. Durgaryan, M. Gevorgyan, G. Hovhannisyan
A. Desherevskii, G. Popandopulo, A. Sidorin
Volume 43, № 4
A. Korzhenkov, D. Luzhanskii, S. Abdieva, E. Deev, T. Pavlis, E. Rogozhun, I. Turova, A. Yudakhin
Y. Radziminovich, A. Seredkina, V. Melnikova, N. Gilyova
A. Emanov, A. Emanov, A. Fateev, E. Leskova
A. Desherevskii, A. Sidorin
S. Akopova, E. Biryukov, A. Grigoriev, S. Tikhotskiy, D. Shur
V. Burmin
Volume 44, № 1
R. Tatevossian, N. Mokrushina
L. Slavina, M. Kuchau, D. Likhodeev, R. Abdullaeva
N. Grib, A. Syasko, V. Imaev, G. Grib, A. Kachaev
S. Akopian
Volume 44, № 2
E. Khachiyan
O. Aptikaeva
S. Shvarev, M. Rodkin
A. Kalinina, S. Ammosov, V. Bykova, R. Tatevossian
Y. Kopnichev, I. Sokolova
Volume 44, № 3
E. Gorbatov, A. Sorokin, A. Marakhanov, A. Larkov
L. Ioganson
A. Godzikovskaya
V. Kulchitsky, B. Pustovitenko, V. Svidlova
V. Burmin, L. Shumlyanskaya
V. Burmin
V. Burmin, L. Shumlyanskaya
Volume 44, № 4
O. Pavlenko
T. Shen, E. Rogozhin
A. Emanov, A. Emanov, A. Fateev, E. Leskova
Y. Shevchenko, V. Yakovenko
A. Kalinina, S. Ammosov, V. Bykova, R. Tatevossian
Volume 45, № 1
N.A. Galina, V.V. Bykova, R.N. Vakarchuk, R.E. Tatevosyan
A.V. Konovalov, K.A. Manaychev, A. Stepnov, A.V. Gavrilov
Y.F. Kopnichev, I.N. Sokolova
V.Y. Burmin, I.B. Shemeleva, L.D. Fleyfel, A.M. Avetisyan, K.S. Kazaryan
S.Z. Orunbaev, R.A. Mendekeyev, B.D. Moldobekov, M.V. Rodkin
O.O. Erteleva, F.F. Aptikaev
O.P. Nesterova, A.S. Tkachenko, A.M. Uzdin, A.A. Dolgaya, L.N. Smirnova, Y. Guan
Volume 45, № 2
R. Tatevossian, E. Rogozhin, A. Sysolin, A. Kalinina, S. Ammosov
O.I. Aptikaeva
S.T. Akopian
L.I. Ioganson
T.Y. Mammadli, E.A. Rogozhin
S.D. Ivanov, I.M.-.C. Aleshin
Volume 45, № 3
A.V. Konovalov, A.S. Sychev, K.A. Manaychev, A.A. Stepnov, A.V. Gavrilov
O.I. Aptikaeva, S.F. Aptikaev
R.E. Tatevossian, N.G. Mokrushina
F.F. Aptikaev, O.O. Erteleva
I.V. Kalinyuk, A.A. Yaroshenko, F.N. Pankov, V.A. Boiko
A.V. Deshcherevskii, I.N. Modin, A.Y. Sidorin
A.Y. Sidorin
A.Y. Sidorin
Volume 45, № 4
A.F. Emanov, A.A. Emanov, A.V. Fateev, E.V. Shevkunova, U.Y. Vorona, N.A. Serezhnikov
V.I. Vettegren, A.V. Ponomarev, K. Arora, R.I. Mamalimov, V.B. Kulik
S.T. Akopian
A.D. Zavyalov, S.A. Peretokin, T.I. Danilova, N.S. Medvedeva, K.N. Akatova
O.O. Erteleva, A.Y. Sidorin, E.Y. Sokolova, A.A. Lukk, A.A. Nikonov, F.F. Aptikaev, S.V. Shvarev
I.V. Kalinyuk, A.A. Yaroshenko, F.N. Pankov, V.A. Boiko
A.Y. Sidorin
Volume 46, № 1
I.M. ALESHIN, S.D. IVANOV, K.I. KHOLODKOV, F.V. PEREDERIN, V.I. OSIKA, E.I. PAVLOV
A.V. KALININA, M.L. VLADOV, V.A. VOLKOV, S.M. AMMOSOV, N.V. VOLKOV
E.A. ROGOZHIN, A.V. GORBATIKOV, M.Y. STEPANOVA, Y.V. KHARAZOVA, A.I. SYSOLIN, A.A. RYBIN
M.S. DEMENKOVA, A.M. UZDIN
A.Y. SIDORIN
A.V. CHIPIZUBOV, O.P. SMEKALIN, V.S. IMAEV
S.A. PERETOKIN, N.S. MEDVEDEVA, T.I. DANILOVA, K.N. AKATOVA
Volume 46, № 2
A.V. GORBATIKOV, I.P. GABSATAROVA, E.A. ROGOZHIN, M.Y. STEPANOVA, Y.V. KHARAZOVA, A.I. SYSOLIN, V.A. POGREBCHENKO
R.E. TATEVOSSIAN, S.M. AMMOSOV, V.V. BYKOVA, R.N. VAKARCHUK, A.V. KALININA
V.Y. BURMIN, I.B. SHEMELEVA, A.M. AVETISYAN, K.S. KAZARYAN
D.A. MOISEIEV, A.M. KORZHENKOV, A.N. OVSYUCHENKO, A.S. LARKOV
V.I. KISELEV, A.G. MUKHACHEV
V.I. KIRSANOV, O.V. PAVLENKO
O.O. ERTELEVA, F.F. APTIKAEV, S.N. SOMALA, J.R. KAYAL, M.C. RAGHUCHARAN
Volume 46, № 3
A.A. EMANOV, A.F. EMANOV, A.V. FATEEV
A.I. LUTIKOV, N.V. ANDREEVA, I.P. GABSATAROVA, G.Y. DONTSOVA, L.I. KARPENKO
O.I. APTIKAEVA
A.N. OVSYUCHENKO, A.M. NOVICHIKHIN, O.N. BYKHALOVA, E.A. ROGOZHIN, A.M. KORZHENKOV, A.S. LARKOV, Y.V. BUTANAEV, R.N. LUKASHOVA
Y.V. SHEVCHENKO, V.V. YAKOVENKO
K.S. KAZARYAN, V.Y. BURMIN, A.M. AVETISYAN
A.I. LUTIKOV, E.A. ROGOZHIN, A.N. OVSYUCHENKO, G.Y. DONTSOVA, S.N. RODINA, A.S. LARKOV, A.I. SYSOLIN, V.A. AKIMOV
S.S. NAZAROVA, A.M. UZDIN
S.N. NAZARETYAN
A.V. MASLYAEV
A.Y. SIDORIN
Volume 46, № 4
A.A. NIKONOV
A.F. EMANOV, A.A. EMANOV, O.V. PAVLENKO, A.V. FATEEV, O.V. KUPRISH, V.G. PODKORYTOVA
T.L. NGO, V.Y. BURMIN, T.T.H. PHUNG, H.T. NGUYEN, X.B. MAI, T.G. HA
V.A. AKIMOV, V.A. ZAITSEV, A.S. LARKOV, A.I. LUTIKOV, A.N. OVSYUCHENKO, L.V. PANINA, E.A. ROGOZHIN, S.N. RODINA, A.I. SYSOLIN
A.V. KALININA, S.M. AMMOSOV, V.V. BYKOVA, R.E. TATEVOSSIAN, M.A. INOZEMTSEV
A.Y. SIDORIN
Volume 47, № 1
Y.V. SHEVCHENKO
E.S. GORBATOV, S.D. RAZUMNIY, A.A. STRELNIKOV, S.N. RODINA
A.I. SEREDKINA, Y.B. RADZIMINOVICH, V.I. MELNIKOVA, N.A. GILEVA
A.A. LUKK, K.M. MIRZOEV
Volume 47, № 2
S.T. AKOPIAN
A.M. KORZHENKOV, A.A. STRELNIKOV, E.V. DEEV, L.A. KORZHENKOVA, J. LIU, J.V. MAZEIKA, E.A. ROGOZHIN, S.N. RODINA, I.V. TUROVA, M.T. USMANOVA, A.B. FORTUNA
N.G. MOKRUSHINA, R.N. VAKARCHUK, R.E. TATEVOSSIAN
Y.B. RADZIMINOVICH, A.I. SEREDKINA, V.I. MELNIKOVA, N.A. GILEVA
Volume 47, № 3
A.M. KORZHENKOV, M.T. USMANOVA, A.A. ANARBAEV, M. SAIDOV, S. NASRIDDINOV, T.K. ZAKHIDOV
Y.L. REBETSKY, T.L. IBRAGIMOVA, R.S. IBRAGIMOV, M.A. MIRZAEV
A.A.-. STRELNIKOV, A.M. KORZHENKOV
F.F. APTIKAEV, O.O. ERTELEVA, G.M. TOKMULINA
E.A. ROGOZHIN, A.N. OVSYUCHENKO, A.I. LUTIKOV, A.I. RUZAYKIN, G.Y. DONTSOVA, A.I. SYSOLIN
O.I. APTIKAEVA
K.S. KAZARYAN, V.Y. BURMIN, R.S. SARGSYAN
L.I. IOGANSON
Volume 47, № 4
N.V. PETROVA, R.A. DYAGILEV, I.P. GABSATAROVA
S.N. NAZARETYAN, S.S. NAZARETYAN
A.F. EMANOV, A.A. BACH, F.A. EMANOV
N.A. GILEVA, E.A. KOBELEVA, Y.B. RADZIMINOVICH, V.I. MELNIKOVA, V.V. CHECHELNITSKY
A.M. KORZHENKOV, A. MINCHEV, V. TENEKEDJIEV, A.N. OVSYUCHENKO, O. DIMITROV, A.S. LARKOV, E. ROGOZHIN, B. RANGUELOV, A.A. STRELNIKOV
N.N. NOSKOVA
Volume 48, № 1
O.B. SABIROVA
A.M. KORZHENKOV, A. MINCHEV, V. TENEKEDJIEV, A.N. OVSYUCHENKO, O. DIMITROV, A.S. LARKOV, E. ROGOZHIN, B. RANGUELOV, A.A. STRELNIKOV
A.N. OVSYUCHENKO, A.M. KORZHENKOV, A.S. LARKOV, Y.V. BUTANAEV, A.V. MARAKHANOV, E.A. ROGOZHIN
A.Y. SIDORIN
Volume 48, № 2
O.P. SMEKALIN, A.Y. ESKIN
A.V. DESHCHEREVSKII, V.I. ZHURAVLEV, A.A. LUKK, A.Y. SIDORIN
Y.F. KOPNICHEV, I.N. SOKOLOVA
A.M. KORZHENKOV, V.I. MORDVINTSEVA, A.N. OVSYUCHENKO, A.A. STRELNIKOV, A.S. LARKOV
A.Y. SIDORIN
Volume 48, № 3
N.G. MOKRUSHINA, R.E. TATEVOSSIAN
E.S. GORBATOV, S.F. KOLESNIKOV, A.M. KORZHENKOV, H.A. VARDANYAN
A.V. VERKHOLANTSEV, R.V. TSVETKOV, A.S. MURISKIN, D.S. PYATKOV
A.G. BUGAEVSKIY
A.D. BAZAROV, A.N. SHAGUN, T.A. TUBANOV
Volume 48, № 4
PETROVA NATALIYA VLADIMIROVNA, ABASEEV SERGEY STEPANOVICH, BEZMENOVA LYUDMILA VIKTOROVNA
TUBANOV TSYREN ALEKSEEVICH, SANZHIEVA DARIMA PURBA-DORZHIEVNA, KOBELEVA ELENA ANATOLYEVNA, PREDEIN PETR ALEKSEEVICH, TCYDYPOVA LARISA RINCHINOVNA
NIKONOV ANDREI ALEKSEEVICH
APTIKAEV FELIX FUADOVICH, ERTELEVA OLGA OLEGOVNA
SHUMLYANSKAYA LYUDMILA ALEKSANDROVNA, BURMIN VALERY YURIEVICH
APTIKAEVA OLGA IVANOVNA
MOISIEIEV DMITRI ANATOLIEVICH, KORZHENKOV ANDREY MIKHAILOVICH, OVSYUCHENKO ALEXANDER NIKOLAEVICH, LARKOV ALEXANDER SERGEEVICH
LUKK ALBERT ARTUROVICH, LEONOVA VERA GEORGIEVNA
Volume 49, № 1
A.V. Kalinina S.M. Ammosov R.E. Tatevossian A.M. Turchkov
L.P. Berzhinskaya Ya.B. Radziminovich O.I. Salandayeva A.V. Novopashina O.F. Lukhneva N.V. Ivanova
Ya.B. Radziminovich A.V. Novopashina O.F. Lukhneva A.V. Kadetova N.A. Gileva
A.M. Korzhenkov E.V. Deev N.I. Pozdnyakova
E.Y. Khachiyan
Volume 49, № 2
A.F. Emanov A.M. Belostotsky A.A. Bakh E.A. Khoroshavin D.S. Dmitriev A.I. Nagibovich A.A. Emanov V.V. Yankaitis N.A. Serezhnikov A.G. Sheboltasov
E.S. Gorbatov S.F. Kolesnikov A.A. Rasskazov
V.I. Melnikova N.A. Gileva A.I. Filippova Ya.B. Radziminovich
V.A. Pavlenko
Volume 49, № 3
A.A. Emanov, A.F. Emanov, E.B. Levichev, V.M. Solovyev, I.N. Churkin, D.G. Korabelshchikov, S.V.Sinyatkin, V.V. Yankaitis, P.A. Piminov, A.A. Bakh, G.N. Baranov, A.V. Fateev, K.Yu. Karyukina, P.O. Polyansky, A.V. Durachenko, N.A. Serezhnikov, E.A. Gladyshev, V.V. Arapov, E.V. Shevkunova, I.A. Antonov, R.A. Ershov
R.A.Atabekyan, S.N.Nazaretyan
A.V. Konovalov, A.A. Stepnov, E.S. Bogdanov, R.Yu. Dmitrienko, I.D. Orlin, A.S. Sychev, A.V. Gavrilov, K.A. Manaychev, A.T. Tsoy, Yu.A. Stepnova
L.I. Ioganson
O.P. Smekalin, A.Yu. Eskin
Volume 49, № 4
N.V. Petrova L.V. Bezmenova A.D. Kurova
R.S. Ibragimov T.L. Ibragimova M.A. Mirzaev S.H. Ashurov
R.E. Tatevossian N.G. Mokrushina
D.A. Safonov E.P. Semenova
V.I. Kulikov Z.Z. Sharafiev
O.I. Aptikaeva
A.V. Kalinina S.M. Ammosov R.E. Tatevossian V.V. Bykova
V.Yu. Burmin
Yu.F. Kopnichev I.N. Sokolova
A.A. Lukk A.Ya. Sidorin
V.V. Kapustin M.L. Vladov E.A. Voznesensky V.А. Volkov
M.V. Rodkin A.G. Bugaevskiy
V.Yu. Sokolov
E.Y. Khachiyan
Volume 50, № 1
A.S. Aleshin
E.S. Ashpiz A.V. Gordeev
A.M. Korzhenkov D.A. Moisieiev A.N. Ovsyuchenko A.S. Larkov
S.A. Peretokin V.A. Mironov V.V. Chechelnitsky A.D. Zavyalov N.S. Medvedeva K.N. Akatova
P.N. Alexandrov M.L. Vladov
I.P. Dobrovolsky
Volume 50, № 2
F.L. Yakovlev R.Yu. Stakhovskaya I.P. Gabsatarova
Ya.B. Radziminovich O.F. Lukhneva A.V. Novopashina L.R. Tсydypova Ts.A. Tubanov N.A. Gileva
A.N. Ovsyuchenko D.A. Moisieiev A.M. Korzhenkov A.S. Larkov
A.M. Korzhenkov V.T. Chshiev A.S. Larkov A.N. Ovsyuchenko D.E. Edemsky A.A. Averin N.V. Andreeva
E.S. Gorbatov
Volume 50, № 3
R.M. Tuktarov N.A. Radziminovich S.V. Shibaev
A.S. Fomochkina A.I. Filippova
I.A. Denisenko O.V. Lunina
N.I. Frolova I.P. Gabsatarova S.P. Suchshev N.S. Malaeva
B.A. Assinovskaya
G.N. Antonovskaya N.K. Kapustian V.S. Shilenkova
Volume 50, № 4
V.A. Ismailov Sh.I. Yodgorov A.S. Khusomiddinov E.M. Yadigarov B.U. Aktamov Sh.B. Avazov
G.M. Steblov A.O. Agibalov V.M. Makeev V.P. Perederin F.V. Perederin A.A. Sentsov
N.I. Frolova I.P. Gabsatarova S.P. Suchshev N.S. Malaeva
A.M. Korzhenkov B.E. Amanbaeva A. Anarbaev L.A. Korzhenkova M. Pardaev A.A. Strelnikov A. Tursunbaev J. Williams A.B. Fortuna
A.A. Bakh A.F. Emanov V.I. Kletsin A.A. Emanov
I.R. Stakhovsky
B.A. Trifonov S.Yu. Milanovskiy V.V. Nesinov
Volume 51, № 1
A.V. Belyashov
V.Yu. Burmin G.R. Petrosyan
V.T. Chshiev A.M. Korzhenkov A.N. Ovsyuchenko A.S. Larkov N.V. Andreeva D.E. Edemsky A.A. Averin
Ts.A. Tubanov A.N. Besedina P.A. Predein
E.S. Gorbatov S.F. Kolesnikov H.A. Vardanyan I.A. Klokov
R.E. Tatevossian N.G. Mokrushina
A.V. Yablokov P.A. Dergach A.V. Liseikin A.S. Serdyukov