Seismic instruments: article

The development of a complex instrumental monitoring of the Far East volcanoes
V.N. Chebrov
D. Droznin
S. Droznina
N. Zakharchenko
Y. Kugaenko
D. Melnikov
V. Mishatkin
Y. Muraviev
I. Nuzhdina
A. Rybin
S. Senyukov
V. Sergeev
S. Serovetnikov
N. Titkov
P. Firstov
V. Jaschuk
Journal: Seismic instruments
Tome: 48
Number: 4
Year: 2012
Pages: 40-54
Keywords: volcano, eruption, monitoring, seismicity, instrumental observations, Kamchatka, Kuril Islands
Аnnotation: The development of a complex instrumental monitoring of the Far East volcanoes