Seismic instruments: article

Base seismic station Petropavlovsk for the tsunami warning survey
V. Chebrov
D. Droznin
N. Zakharchenko
V. Mishatkin
V. Sergeyev
V. Sinitsyn
Y. Shevchenko
Journal: Seismic instruments
Tome: 46
Number: 1
Year: 2010
Pages: 5-15
Keywords: seismic station, seismic array, tsunami, urgent tsunami prediction, near-field zone
Аnnotation: Base seismic station Petropavlovsk for the tsunami warning survey