Science and technological developments: article

To the memory of Mikhail Evgenievich Gertsenstein
V. Braginskii
S. Gerstein
A. Logunov
S. Kozlovskaya
N. Miskinova
V. Mikhailin
V. Namiot
A. Nikolaev
M. Panasyuk
V. Pustovoit
A. Cherepashchuk
B. Shvilkin
Journal: Science and technological developments
Tome: 90
Number: 2
Year: 2011
Pages: 47-48
Аnnotation: To the memory of Mikhail Evgenievich Gertsenstein